physikanten & co // Media Center // Videos // Video: Liquid nitrogen explosion

Video: Liquid nitrogen explosionFacebook   |   FAQ   |   Impressum + Datenschutz   |   GTC   |   wissenschaft-live.de   |   klima-show.de   |   physikantenshop.de   |   http://physikanten.de/3584